< Back

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng - bồi thường thiệt hại do nhà cửa gây ra, tháo dỡ vật kiến trúc trên không gian nhà.