top of page
Image by Giammarco Boscaro

TỔNG HỢP CÁC ÁN LỆ ĐÃ CÔNG BỐ

CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Nguyên tắc áp dụng án lệ trong xét xử (Theo Điều 8 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ)
 

  1. Án lệ được nghiên cứu, áp dụng trong xét xử sau 45 ngày kể từ ngày công bố hoặc được ghi trong quyết định công bố án lệ của Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

  2. Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm phải nghiên cứu, áp dụng án lệ để giải quyết các vụ việc tương tự, bảo đảm những vụ việc có tình tiết, sự kiện pháp lý giống nhau phải được giải quyết như nhau. Trường hợp áp dụng án lệ thì số bản án, quyết định của Toà án có chứa đựng án lệ, tính chất, tình tiết vụ việc tương tự được nêu trong án lệ và tính chất, tình tiết vụ việc đang được giải quyết, vấn đề pháp lý trong án lệ phải được viện dẫn, phân tích, làm rõ trong bản án, quyết định của Toà án; trường hợp không áp dụng án lệ thì phải phân tích, lập luận, nêu rõ lý do trong bản án, quyết định của Toà án.

  3. Trường hợp do có sự thay đổi của Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Nghị định của Chính phủ mà án lệ không còn phù hợp thì Thẩm phán, Hội thẩm không áp dụng án lệ.

  4. Trường hợp do chuyển biến tình hình mà án lệ không còn phù hợp thì Thẩm phán, Hội thẩm không áp dụng án lệ, đồng thời phải kiến nghị ngay với Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) để xem xét hủy bỏ theo hướng dẫn tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 9 Nghị quyết này.

Về việc xác định thời hiệu khởi kiện đối với yêu cầu phản tố

Lĩnh vực:

Hiệu lực:

Kinh doanh thương mại

01/02/2022

Tình trạng:

Đang có hiệu lực

Về hiệu lực của hợp đồng thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp là nhà đất do bên thế chấp nhận chuyển nhượng của người khác nhưng chưa thanh toán đủ tiền cho bên bán

Lĩnh vực:

Hiệu lực:

Dân sự

15/04/2021

Tình trạng:

Đang có hiệu lực

Về quyền lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng trong trường hợp hợp đồng theo mẫu có thỏa thuận trọng tài

Lĩnh vực:

Hiệu lực:

Dân sự

15/04/2021

Tình trạng:

Đang có hiệu lực

Về chấm dứt hôn nhân thực tế

Lĩnh vực:

Hiệu lực:

Hôn nhân gia đình

15/04/2021

Tình trạng:

Đang có hiệu lực

Về công nhận việc chuyển đổi quyền sử dụng đất trên thực tế

Lĩnh vực:

Hiệu lực:

Dân sự

15/04/2021

Tình trạng:

Đang có hiệu lực

Về xác định giao dịch dân sự có điều kiện vô hiệu do điều kiện không thể xảy ra

Lĩnh vực:

Hiệu lực:

Dân sự

15/11/2020

Tình trạng:

Đang có hiệu lực

Về việc không thụ lý yêu cầu đòi tài sản đã được phân chia bằng bản án có hiệu lực pháp luật

Lĩnh vực:

Hiệu lực:

Dân sự

15/11/2020

Tình trạng:

Đang có hiệu lực

Về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản trong trường hợp bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm sau khi kết thúc thời hạn đóng phí bảo hiểm

Lĩnh vực:

Hiệu lực:

Kinh doanh thương mại

15/04/2020

Tình trạng:

Đang có hiệu lực

Về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi, hủy bỏ

Lĩnh vực:

Hiệu lực:

Kinh doanh thương mại

15/04/2020

Tình trạng:

Đang có hiệu lực

Về người Việt Nam trước khi đi định cư ở nước ngoài giao lại đất nông nghiệp cho người ở trong nước sử dụng

Lĩnh vực:

Hiệu lực:

Dân sự

15/04/2020

Tình trạng:

Đang có hiệu lực

bottom of page