top of page

LĨNH VỰC TƯ VẤN

Các luật sư kinh nghiệm và được đào tạo chuyên sâu của chúng tôi sẵn sàng tư vấn và cung cấp cho khách hàng các giải pháp về các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm các dịch vụ chính sau:

Các dịch vụ pháp lý do chúng tôi cung cấp trong lĩnh vực này bao gồm: 

  • Soạn thảo/thẩm định các hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng hợp tác, hợp đồng liên doanh, các thỏa thuận nhượng quyền kinh doanh, v.v...


  • Hỗ trợ khách hàng trong quá trình đám phán hợp đồng.

  • Hỗ trợ khách hàng trong việc xác định cấu trúc phù hợp cho các giao dịch thương mại. 

bottom of page